آهنگ " برادرم شهید " کاری از زکریا خلسه که به شهیدان ایران بعد از انقلاب می پردازد . خواننده اعتقاد دارد کسی که ایمان دارد دیگر نه

ترسی دارد و نه غمی . او علاقه دارد تا جوانان امروز ایران زمین این شهدا را الگوی خود قرار دهند . در ادامه این آهنگ را دانلود نمایید ...

 

The song "My brother martyr" is something of a trance Zakaria that Iran after the revolution's martyrs. Singer believes that someone who no longer believes

 

 

Fear nor sadness. He has an interest in Iran's youth today these martyrs to their pattern. Then download the song ...

 

دانلود

Download