آهنگ " فلسفه رپ " به این موضوع می پردازد که ایران زمین همواره مهد شعر و شاعری بوده ولی امروزه شکل این هنر به رپ تغییر کرده و

زمانه عوض شده و باید به سبک های جدید شعری میدان داد و ....

 

The song "Rap philosophy" which deals with the issue of Iran has always been the cradle of poetry, but today this art form has changed and Rap

 

Times are changing and need to be replaced and new styles of poetry 

 

دانلود

Download