در این آهنگ مخاطب به داشتن هدف در زندگی فراخوانده می شود ...

و چه هدفی بزرگ تر و والا تر از تشکیل ایران بزرگ ...

 

The song is called the audience to have a purpose in life

And what greater goal above the Greater Iran.

 

دانلود

Download