تعطیلات یک آهنگ فان است اما خواننده برخی نکته های اجتماعی و سیاسی را لابه لای آهنگ بیان می کند ...
 
Van is a holiday song but the singer some social and political point amidst the song tells