این آهنگ درباره حزب الله لبنان است که به عنوان یکی از بازوان قوی ایران بزرگ عملکرد موفقی دارد ...

 

The song is about Hezbollah in Lebanon as one of the strong arm of Iran's large successful performance

 

 

دانلود

Download