آهنگ درد دل گلایه ای ست در مورد فرار مغز ها و خواننده از نخبگان کشور می خاهد که بمانند و به ایران بزرگ کمک کنند ...

 

Songs screed complaint is about the brain drain and the reader wants elite to stay and to help  Iran  ..

 

دانلود

Download