مهم ترین مطلب در این آهنگ اینه که واژه خاورمیانه برای منطقه ما اشتباه است و اینجا مرکز میانه می باشد و زکریا خلسه در این

آهنگ دلیل های خود را هم بیان می کند ....

 

The most important word in this song is that it is wrong for our region call the Middle East,  and right is Middle Center and  Zakaria Khalseh explain it ....

 

دانلود

Download